Ðầu Cành Dương Liễu Lyrics

by Võ Tá Hân

Ðầu cành dương liễu vương cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng vừa
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Ðàn tràng thanh tịnh ở ngay đây

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Ðứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ chữa lành cơn khổ đau
Hào quang quét sạch buổi nguy tai

Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi đầu ca ngợi dâng hương ngát
Xin nguyện từ bi ứng nghiệm ngay

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (4 lần)