Kiếp Bán Ðộ Lyrics

by Duy Mạnh

Giờ biết tin vào ai bóng đá những trò ma,
Tiền làm cho hoa mắt rồị
Nhìn thấy bóng không đá mà lại diễn như xiếc,
Thôi đi mấy anh bán độ ơị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tại sao ta lại nỡ bán đứng đi niềm tin
Khi họ đang yêu chúng tạ
Ngồi với những bóng tối rồi sẽ thấy hối tiếc
Nước mắt có rơi cũng muộn thôị

[ÐK:]
Ôi thôi ghê sợ quá!
Bóng đá những trò ma,
Bán nước bán nhà ôi giời ôi!
Ôi thôi ghê sợ quá!
Ðừng nên cải cố làm chi,
Xin hãy mau mau khai thật đị