Thiền Trà 2 Lyrics

by Võ Tá Hân

Ta ngồi nhìn khói trầm
Trầm xông ướp chân tâm
Chân tâm đồng pháp giới
Thực tại của ngàn năm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta ngồi nhìn khói trầm
Lòng thanh thoát vô ngần
Hương trà thơm nhất quán
Vạn pháp không mê lầm

Ta nhìn ta biết ta
Trầm trà tâm nhất quán
Thưởng thức hương vị trà
Ta và Phật không xa

Ta, Phật vốn không xa
Phật có trong hương trà
Trà thơm hương đạo hạnh
Thiền trà ta với ta