10 Thương Lyrics

by Unknown

Một thương tóc xõa ngang vai
Hia thương , hai thương đi đúng
Ố tang , ốt nag tình tang tình tang tình
Ố tang tình tang
Vẻ người thật đoan trang
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang
Ba thương an nói có duyên
Bốn thương , bốn thương mơ mộng
Ố tang ố tang tình tang , đôi mắt huyền

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương , sáu thương nón Huế
Ố tang ố tình tang , tình tang tình
Ố tang ố tang tình tang
Nửa vầng trăng thật là nên thơ
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang
Bãy thương những cuộc mong chờ

Tám thương , tám thương thơ thẩn
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang tình
Bên bờ là dòng Hương Giang
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang
Chín thương bến Ngự sang ngang

Mười thương , mười thương là tà áo
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang
Dịu dàng tình làgió bay
Ố tang ố tang tình tang , tình tang tình
Ố tang tình tang ..............
Ố tang tình tang ........