Bên Ngày Cuối Ðông Lyrics

by Unknown

Thân từ cát bụi về - đây
Tờ lau phủ trắng một ngày buôn tênh
Trăng lên nhè nhẹ rung mành
Dật dờ khói - tỏa trên cành sương thu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bài thơ viết giữa sa mù
Treo trên nhánh tóc môt tờ mây trôi
Vi vu dôi lại âm thầm
Cuối đông trổ môt nụ mầm xuân sang

Mai dù em chẳng yêu ta
Hoàng hôn vẫn - tím lụa là áo - xưa
Phím ngà rung nhịp chiều - mưa
Chờ nhau đã chín mấy mùa bão - dâng

Thân từ cát bụi về - đây
Tờ lau phủ trắng môt - ngày buồn tênh
Trao nhau vuông lụa - thắm này
Tóc - tơ giữ - lại - bên ngày cuối - đông