Bải Thơ Tôn Nử Lyrics

by Phạm Anh Dũng

Em[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
còn Tôn Nử ngảy xưa
Huế còn hiu hắt chiều mưa Nội Thành
em đi nhửng bưởc vô hỉnh
cho tôi ngỏn giỏ thâ?t tỉnh theo sau

Hương Giang nảo biê?t nông sâu
thuyền tôi chỉm giửa biê?n mảu mẳt em
môi thơm xinh nủ cưởi hiê?n
giỏng em râ?t Huê? tiê?ng chim gỏi mủa

Em cỏn Tôn Nử ngảy xưa
đê? tôi gom nhửng giỏng thơ gửi ngưởi
tỏc em vưởng sợi tơ trởi
mủa thu tỉm cả ngản lởi ca dao

Vâ?ng trăng khuâ?t tử phương nảo
ngảy mưa ngảy nẳng nô?i đau đỏan đảnh
tỉnh buô?n sương khỏi mong manh
Em cỏn Tôn Nử tôi xanh tuô?i chở