Gươm Thần Lyrics

by Thẩm Oánh

Con cháu Lạc Hồng nghe chăng thép bén gươm xưa bao thời rền vang
Non nước Việt Nam luôn luôn sáng quắc gươm thiêng ngàn đấng anh hùng
Ðời đời rèn kiếm cung. Cứu lấy đất nước thoát nghịch biến
Giang sơn luôn ngời sáng. Ánh thép kiếm bén ngất cao trời Ðông.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Gươm thần vùng lên từ ngàn xưa bao thời hiên ngang
Gươm bén oai linh non nước Nam
Thép gang nung lòng người Việt Nam nức danh trời Ðông
Kiếm thần đất Việt bao kỳ công
Người Việt từng phen vùng lên kiếm thần
Ðộc lập bền xây kiên cố nhà Nam
Gươm thần muôn năm ánh quang trời Á
Liên hồi anh dũng vút cao rừng gươm

Kiếm thần vùng lên từ ngàn xưa bao thời hiên ngang
gươm bén oai linh non nước Nam.
Thép gang nung lòng người Việt Nam nức danh trời Ðông
Kiếm thần đất Việt bao kỳ công.