Anh Em Kết Nghĩa Lyrics

by Lương Bằng Quang

Phố cũ thiếu vắng bước chân ngươÌ€i anh của tôi
Khi anh ra đi nơi naÌ€y trông ngóng môÌ£t ngươÌ€ị
Có nhớ những lúc chúng ra cuÌ€ng chung bước vui
Sao nay phương xa anh tiÌ€m đâu tiếng cươÌ€i đuÌ€ạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
NaÌ€y anh trai xưa hay lang thang vui bên tôi khắp phố
NgôÌ€i đaÌ€n ca hay đi ăn khuya chung vui nơi góc đươÌ€ng.
TiÌ€nh anh em sao mau trôi nhanh viÌ€ doÌ€ng đơÌ€i anh đã bước đị

ÐươÌ€ng xưa đó giơÌ€ thiếu anh, coÌ€n có em (3x).
NgôÌ€i nhiÌ€n đơÌ€i nơi vui vô vắng
LoÌ€ng traÌ€n đâÌ€y nhung nhớ.

ÐươÌ€ng xưa đó giơÌ€ thiếu anh, coÌ€n có em (3x).
ViÌ€ doÌ€ng đơÌ€i anh đã cất bước đứa em lẻ loi coÌ€n đâụ