Ðề Thiện Duyệt Thất Lyrics

by Võ Tá Hân

Gôi nhe mây đâu nui
Nghe gio thoang hương tra
Thiên Duyêt tâm bât đông
Rưng cây đâng hương hoa

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Môt sang ta thưc đây
Sương lam phu mai nha
Hôn nhiên cươi tiên biêt
Chim choc vang lơi ca

Ðơi đi vê muôn lôi
Quan san mông hai ha
Chut lưa hông bêp cu
Âm ap bong chiêu sa

Ðơi vô thương vô nga
Ngươi khâu Phât tâm xa
Niêm tin con gưi gâm
Ta vui long đi xa

Thê sư như đai mông
Quên tuê nguyêt ta đa
Tan biên giong sanh tư:
Duy con Người vơi Ta