Giang Hồ Lyrics

by Phong Lê

Phong hôm nay tại sao con đi học?
Trời ơi con đi học làm chi bạn bè con đâu có đứa nào đi học, tụi nó không có đưa nào đi học mà củng có tiền, củng có xe, củng có ghệ đẹp
Ðể con nói cho ba biết bạn bè con sống ra sao bạn bè tình nghĩa là trên nhất quynh đệ thề sống chiết có nhau
Ðể ba nói cho con biết bạn bè ba sống ra sao ban bè đứa củng thành công có tiền là sung sướng biết bao

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðể con nói cho ba biết bạn bè con sống ra sao ra đường chơi ai củng phải nể muống làm dân chơi phải đỗ máu
Ðể ba nói cho con biết bạn bè ba sống ra sao có tiền là có người nể đỗ máu chi cho nó đau
Ðể con nói cho ba biết bạn bè con sống ra sao là lưu manh ở tù ra trong nó bảnh bạn bè của ba dân đá banh chỉ biết lo đi học
bạn bè của ba đi học xa ra trường làm chủ ngươi ta bạn bè con ở tù ra kiếm việc không song là đi móc bọc
bạn bè của con làm băng đảng bóc cần sa mang đi bán nếu song phi vụ lời bạc ngàn cuộc buôn thả ghệ không thiếu
Ðể con nói cho ba biết bạn bè con sống ra sao bạn bè
Ðể ba nói cho con biết bạn bè ba sống ra sao bạn bè