Duyên Phận Phải Chiều Lyrics

by Dân Ca

1. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng đang xe vấn vít
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng ta
Duyên phận ấy mấy phải chiều

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng vấn vương vương vấn
Cái duyên tơ mành là mình với ta cùng vai sánh vai
Duyên phận ấy mấy phải chiều

--------------------------------------------------

Destiny
Northern folk song (Vĩnh Phú Province)

1. Oh destiny, like a crimson thread
It binds our love, oh so tightly
2. Oh destiny, how a crimson thread so thin
Yet brings us close together
Side by side
You and me