Dòng Sông Thái Bình Lyrics

by Nguyễn Thiên Long

Ô Shenando - Ta khao khát nghe tiếng mi
Từ xa xôi, tiếng nước cuộn ầm ì
Ô Shenando - Ta khao khát nghe tiếng mi
Ta sắp băng qua dòng sông rộng Missouri

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
xxx

Bảy năm rồi, Ta xa mi
Vắng nghe sông nước cuộn ầm ì
Ô Shenando - Ta khao khát thấy mi
Ta sắp băng qua dòng sông rộng Missouri

xxx

Ô Shenando - Ta chẳng thể nào quên sông nước vỗ
Trong mơ, Ta còn nhớ nước trong veo mơ hồ
Ô Shenando - Ta còn nhớ hoài tiếng nước đổ
Shenando, Shenando, Shenando, ô Shenando !

__________________________________________
*Shenandoah: có nghiã là con sông thái bình,
tiếng của người thổ dân Mỹ Da Ðỏ

Nguyễn Thiên Long Lyrics