Ðừng Có Lo Lyrics

by Trần Văn Trạch

Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Ði xe-hơi, mô-tô, có lúc xe choảng u đầụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàủ
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn .

Vầng trăng sáng kia còn sợ áng mây che mờ,
Làn mây xám trôi còn sợ gió kia xô đùa .
Thì là đừng lo vô cớ, vì lo nhiều lúc rồi sẽ nằm cọ
Thì là ai nếu có trí, phải chưa lo nghĩ, phải chưa thêm lo .

Thôi đừng lo-lắng trăm ngàn mưu kế cho thêm rầụ
Chứng coi nước man-mác trôi chảy theo lòng cầu,
Phải tan hết lo-lắng bao nỗi u-sầụ
Lá hoa có phai màu,
Lá hoa dẫu phai màu,
Rồi sao ?

Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Châu Do còn sợ Gia Cát!
Chín-Nút còn bị Ba-Tây !
Bao Công tiên-sinh có lúc cũng phải bù đầụ

Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàủ
Châu Do còn sợ Gia Cát!
Chín-Nút còn bị Ba-Tây !
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn .

Thôi đừng lo-lắng trăm ngàn mưu kế cho thêm rầu .
Chứng coi nước man-mác trôi chảy theo lòng cầu,
Phải tan hết lo-lắng bao nỗi u-sầu .
Lá hoa có phai màu,
Lá hoa dẫu phai màu,
Rồi sao ?

Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Ði xe-hơi, mô-tô, có lúc xe choảng u đầu .

Vì sao lo-lắng ?
Ðừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàủ
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn .

Vầng trăng sáng kia còn áng mây che mờ,
Ngồi trong góc văn-phòng, cô gái lo chồng .
Thì là đừng lo vô cớ, vì lo nhiều lúc rồi sẽ nằm cọ
Thì là ai nếu có trí, phải chưa lo nghĩ, phải chưa thêm lo .