Ðêm Xoan Tây Nguyên Lyrics

by Nguyễn Cường

Những bàn chân, bàn chân trần, chân đất.
Bước đi rộn rã bồi hồị
Tiếng sáo bay qua chín suối, mười đồị
Cái cồng, con chiêng đêm nay cũng thức.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm trong veo, trong veo!
nhà Rông bập bùng ánh lửạ
Rượu cần, men say chứa trong ánh mắt em.
Anh vít cần, vít cần mà không dám uống.
Ðiệu Xoan nhịp nhàng, dòng người sóng sánh.
Anh cứ sợ, cứ sợ mình làm mất nhau thôị

Ê hê!... Nhà Rông bập bùng ánh lửa, cô gái Gia Rai,
hát câu gì, hát câu gì mà trăng nhô lên.