Em Tôi Lyrics

by Thuận Yến

Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Ðể mưa nặng hạt em lâu trở về
Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Ðề mưa nặng hạt em lâu trở về

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Ðể cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Ðể mưa nặng hạt em lâu trở về
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Ðể cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Ðể cho tôi ngắm mặt trời em tôi