Ðàn Ông Lyrics

by Hà Phương Anh

Mỗi dêm trước gìơ đi nằm
Ðàn ông phải chụi chăm lo việc nhà
Sau dó tới việc hầu bà
Quét nhà hút bụi pha trà nâng ly
Ðể cho bà dược tù ti
Ăn ngon mặt dẹp béo phì mát da
Ðàn bà xinh dẹp thiết - tha
Chồng xem cùng khoái - dó mà phải không
Ðàn ông chớ có chạy rông
Làm sao xứng dáng con tông cháu giòng

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tam tòng tứ dức thuộc lòng
Thờ vợ chăm chỉ mới mong yên nhà
Tam tòng tứ dức thuộc lòng
Thờ vợ chăm chỉ mới mong yên nhà

Bà mà lớn tiếng rầy la
Ông thì ngậm miệng mới ra đấng - chồng
Tam tòng tứ dức thuộc lòng
Chớ nên giỡ thói bông lông
Con dàn cháu đống cái lông cũng không còn
Tam tòng tứ đức thuộc lòng
Dạ thì phải giữ sắt son
Nếu không hồn sẽ lên non mà ngồi
Tam tòng tứ đức thuộc lòng
Gặp gái chớ có nói cười
Nếu không mặt sẽ in mười ngón tay
Tam tòng tứ đức thuộc lòng
Thờ vợ chăm chỉ mới mong yên nhà